Rondetafel Provinciale Staten Brabant


Aanleiding

Op 23 maart 2018 hielden de Provinciale Staten van Brabant een rondetafelgesprek met geïnteresseerden over energie i.v.m. klimaat. Ze nodigden mij uit. Ik kreeg drie minuten plus de gelegenheid voordien een "zienswijze" in te sturen. Omdat ik het mijn plicht acht onze bestuurders voor te lichten, al verwacht ik niet dat ze zullen luisteren, was ik ze ter wille. De Staten hadden nog wat geld over. Ze wilden dat steken in projecten die snel resultaat zouden geven. Ik vermoed dat ze er voor de a.s. Statenverkiezingen nog mee willen pronken. Hieronder staan mijn 'drie minuten' en mijn zienswijze.


Drie minuten Energie en Klimaat voor Brabant.

Allereerst een compliment voor de Brabantse Staten, die niet slechts luisteren naar wat de 'product champions' van wind en zon en angsthazen op de vlucht voor kolen en gas met veel media geweld het volk verkondigen, maar die ook willen luisteren naar onafhankelijke technici. Het is niet voor het eerst dat Brabant de dingen net iets anders en beter aanpakt dan elders.
Klimaat en energie zijn gecompliceerd en moeilijk aan niet bèta's uit te leggen. Ze zijn veel omvattend. Energie is niet alleen verwarming, TV en een lampje 's avonds. Het is het cement van onze huizen, het beton, de baksteen, de wegen, het transport, de industrie, ons brood, de waterhuishouding, ons vlees, de aardappels en nog veel meer.
Over het klimaat wijd ik niet uit. Ik wijs er alleen op dat er geen wetenschappelijke verklaring is voor het klimaat op aarde. Net zo min als over de klimaatverandering. Die is zo oud is als de aarde zelf, ver voordat mensen CO2 produceerden.

Ik heb te voren schriftelijk een korte zienswijze ingestuurd gebaseerd op feiten, niet op modellen. Gezien de tijd die nu beschikbaar is, ga ik die niet nog korter herhalen. Ik wil wijzen op de narigheid van het gebrek aan kennis bij publiek en overheid. Men volgt wat actiegroepen en lui die aan molens, zonnepanelen en bio-energie verdienen, beweren. Veel technici en geleerden haken in op die trend, het is hun brood!
Wie in de Staten van Brabant heeft zelf kennis van klimaat en klimaat-verandering? Ik bedoel kennis van de natuurverschijnselen niet van de media-samenvatting van de 'Executive Summary' van een IPCC rapport?
Wie weet onder u hoeveel energie wij verwerken, hoeveel wij zelf verbruiken en welke rol elektriciteit daarin speelt? Wat de verliezen zijn en de energie terugverdien verhouding?
Toen ik lid was van de Algemene Energieraad, was ik de enige met onafhankelijke kennis van zaken. De overigen waren leveranciers, grote afnemers, groene activisten en ambtelijke helpers.
Harde resultaten van onafhankelijk systeem onderzoek worden genegeerd.
Minister Kamp gaf de voorkeur aan modelberekeningen boven metingen! Een gotspe in de wetenschap. Waarom? Het was politiek, geen techniek! En het kost ons 12 miljard weggegooid geld per jaar.

Professor De Lange, hier aanwezig, stuurde een uiterst belangrijke 'zienswijze' (drie stukken) "1","2","3" in voor deze bijeenkomst. Hij is een onderzoeker, die zijn leven lang aan straling, spectra en energie overdracht heeft gewerkt. Hij heeft honderden publicaties over zijn experimentele resultaten geschreven en is wereldberoemd. Lees zijn bijdrage en volg zijn raad en de mijne! U en onze kinderen zullen u dankbaar zijn.


Zienswijze

Volksvertegenwoordigers in Den Bosch en Den Haag kunnen legitiem regels, voorschriften, zelfs wetten maken of afdwingen, waaraan de gemeenschap gehoorzaamt. Indien ze echter in strijd zijn met de wetten van de natuurkunde, zijn ze waardeloos en leiden tot rampen. Dat gold voor wetten tegen hekserij en vele andere. En het geldt voor de maatregelen die thans gelden voor klimaatbeheersing en energie transitie.

We weten dat windmolens elektriciteit leveren bij gunstige wind. En we weten dat de Nederlandse molens nauwelijks fossiele brandstof (kolen, gas, olie) sparen en bijgevolg ook de CO2 uitstoot niet verminderen; wat ook regering en volksvertegenwoordiging er over besluiten. En uiteraard wat ook zij die er aan verdienen, mogen beweren. Er is zekerheid, dat de besparing niet meer kan zijn dan een derde van wat overheid en molenaars beweren. Het onderzoek met dat resultaat omvatte nog een aantal verliesgevende factoren niet, omdat betrouwbare kwantitatieve gegevens ontbraken, zoals: energiekosten van de extra bekabeling, verminderde opbrengst door slijtage, netverzwaring e.a. Persoonlijk schat ik de besparing, indien met de ontbrekende gegevens rekening wordt gehouden nihil.
Dat geldt niet voor de meerkosten van de elektriciteitsvoorziening, die tot het jaar 2023 ongeveer 60 - 80 miljard zullen bedragen.
Zie: [4]
& [5].

De zonnecellen op veel Nederlandse daken, dankzij gulle subsidies o.a. op de terug levering aan het net, leveren eveneens onbetwist elektriciteit bij voldoend opvallend licht. Van de tot voor kort geïnstalleerde zonnepanelen weten we echter ook dat ze gedurende hun gehele levensduur niet meer elektrische energie zullen leveren dan de energie die er eerst door Chinese kolenboeren en door olie- en gasleveranciers is ingestopt.
De nieuwere generatie doet het beter, die zal anderhalf à twee keer zoveel energie leveren als er in is geïnvesteerd en de zonnecellen die nu nog in de laboratoriumfase zijn, zullen misschien drie tot vier keer die energie opbrengen, tenminste als de zon schijnt. Dat is dan tevens de natuurkundige limiet en indien gebruikers er op staan ook 's avonds of bij bewolking stroom te gebruiken, gaat die opbrengst weer drastisch omlaag.
Helaas, daarmee is de kous niet af. Om onze huidige welvaart te behouden moet de EROIE - Energy Return on Invested Energy - van een energiebron tenminste 7 zijn. Indien de wereld de weg inslaat van zonne-energie betekent dat schrikwekkende armoede, honger en massasterfte.
Zie: Zonnepanelen [6].

Indien het lopend 'Energieakkoord' in 2023 voltooid is leveren Nederlandse molens 3% van de in Nederland verbruikte energie, althans volgens regering en molenaars. Daarmee besparen we < 1% op onze fossiele brandstof, zie boven. Hoe het met de zonnecellen gaat weten we niet omdat de groei decentraal verloopt. Voor het klimaat maakt het allemaal niets uit, omdat de CO2 uitstoot nauwelijks vermindert en de invloed van CO2 op het klimaat veel kleiner is dan men aanneemt, zo er al enige invloed is.
Zie: Klimaatwetenschap [7]
De kosten van de maatregelen zijn gigantisch. De SDE-subsidies bedragen 12 miljard euro per jaar. Dat betekent per huishouden jaarlijks € 1500 belasting extra boven wat energie anders zou kosten tot het volgende 'ijkpunt'. (De industrie betaalt vrijwel niet mee.)
De normale belasting financiert alle openbare voorzieningen, deze belasting levert de burger niets op, maar is alleen een overdracht van arm naar rijk die ongekend is in de moderne geschiedenis.

De bestaande 'duurzame energie' techniek is hopeloos ontoereikend om de wereld van de nodige energie te voorzien. Ondanks een verdubbeling van het energieverbruik is de fractie fossiele energie constant gebleven, d.w.z. mee verdubbeld. En vergis u niet, de 20% duurzaam in het bovenstaande plaatje is grotendeels omgehakte bomen, die 50 jaar nodig hebben om te groeien.
Energie is niet slechts TV en verlichting. Het is transport, industrie, brood, tomaten, paprika, verwarming, baksteen, beton, asfalt, staal, plastic en veel meer. Zonder fossiele energie sterft de halve wereldbevolking de hongerdood. Het is dus zaak om aan vervanging te werken. Molenbouw en zonpanelen op daken helpen niet. Indien Brabant iets nuttigs wil doen op energiegebied moet de provincie R&D steunen. Energie conversie, energie opslag, nieuwe veilige kernreactoren, thorium technologie. De Eindhovense Universiteit heeft een uitstekend energie-instituut, DIFFER. Dat zou vele malen groter moeten zijn. De steun die dergelijk werk verdient is niet een projectje van een paar jaar. Langdurige financiering is vereist. Dat is niet erg want we hebben nog ruim 200 jaar voldoende fossiele brandstof.

Indien de Staten resultaat willen van projecten op korte termijn, dan raad ik ze geen cent uit te geven aan de thans geadverteerde molen- en zonneplannen. Ook elektrische auto's sparen geen energie. Hun enige verdienste is iets minder schadelijke uitstoot in stedelijke agglomeraties. Misschien om in gedachten te houden voor de tijd dat Den Bosch de omvang krijgt van Sao Paulo, Delhi of Beijing. Alleen besparingsmaatregelen, mits die niet zelf veel energie vergen, zijn dan de beste optie. Al het andere is luchtfietserij, of zo u wilt tenten maken om het woningentekort te verhelpen.

Dr. C. le Pair